Legislativní okénko | ABPLAST

Doprava čistírny ZDARMA - Využijte mimořádnou jarní akci a objednejte si svojí domovní čistírnu. My Vám ji dopravíme kamkoli v ČR ZDARMA.  

Legislativní okénko

Novinky 14.11.2022 ABPLAST

Domácí čistírna odpadních vod – co vše byste měli vědět a dodržet před její koupí a instalací se dozvíte v našem článku.

Legislativní okénko

Rozhodli jste se pro domácí čistírnu odpadních vod? V tom případě věnujte pozornost základním informacím z oblasti legislativy, které je třeba mít na paměti ještě před samotnou koupí a realizací ČOV.

Určení způsobu vypouštění přečištěné vody

V první řadě je nutné určit způsob, jakým bude s přečištěnou odpadní vodou nakládáno. Primárně je nutné čistírnu vypouštět do vod povrchových, jako jsou potoky, řeky nebo rybníky. Pokud není v dosahu žádný vodní tok, přichází v úvahu vsakování do vod podzemních nebo rozstřik do vod povrchových. Poslední možností je vypouštění do kanalizace. Tato kanalizace ale musí mít povolení vodoprávního úřadu k vypouštění do povrchových vod.

 • Vypouštění odpadních vod do vod povrchových – nutný souhlas správce vybraného toku
 • Vypouštění odpadních vod do vod podzemních, tedy zasakování nebo rozstřik - nutné vyjádření hydrogeologa, nutná sekundární nádrž při rozstřiku
 • V případě napojení ČOV na veřejnou kanalizaci se povolení k vypouštění nevydává

Mezi typy kanalizací řadíme dešťové, splaškové a jednotné. Znečištění je ale možné vypouštět pouze do kanalizace jednotné a splaškové, pokud má vlastník nebo správce kanalizace příslušné povolení od vodoprávního úřadu.

Pokud již příslušná kanalizace povolení k vypouštění má, není potřeba žádat o další povolení. Jedná se totiž o smluvní vztah správce či vlastníka kanalizace, kde se stanoví množství a kvalita přečištěných odpadních vod možných k vypouštění. Vypouštěné znečištění však nesmí překračovat limity dané kanalizačním řádem příslušné kanalizace.

Zpracování projektové dokumentace projektantem s autorizací pro vodní stavby

Pro realizaci domovní čistírny odpadních vod je nutná správně vypracovaná projektová dokumentace, která obsahuje následující dokumenty:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Výkresová část – přehledná mapa, katastrální situační výkres, koordinační situace, podélný profil ČOV a kanalizace, osazení ČOV do terénu, vzorový příčný řez kanalizace, kam bude odpadní voda vypouštěna:

  • Do vod podzemních – musí být příčný řez zasakování
  • Do vod povrchových zpravidla zaústění do recipientu (evidovaný potok)
  • Do kanalizace – detail kanalizační přípojky do kanalizace

 • Situační výkresy

 • Specifikace ČOV

 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

 • Hydrogeologický posudek (v případě vypouštění do vod podzemních)

Druhy povolení (správní řízení)

Rozhodnutí (povolení vodoprávního úřadu):

Získat rozhodnutí trvá zhruba 60 dní, dle složitosti ale i 6 měsíců. Provádí se odběr a rozbor vzorku přečištěné vody kvalifikovanou osobou u akreditované laboratoře. Četnost odběru určí vod. úřad a děje se tak zpravidla 2x ročně.

Ohlášení vodoprávnímu úřadu: od 1.1. 2024 již nelze tuto formu zvolit

Souhlas je vydán do 30 dní a je k němu potřeba souhlas sousedů. Nutná je revize čistírny odborně způsobilou osobou 1x za 2 roky. ČOV musí být označena certifikátem CE do 50 EO.


Naše firma ABPLAST Group s.r.o. nabízí svým zákazníkům možnost zajištění kompletní projektové dokumentace včetně všech potřebných povolení a také realizaci domovních čistíren odpadních vod typu AT. Pokud máte zájem o nezávaznou kalkulaci, vyplňte náš poptávkový formulář a my zajistíme zbytek.


© 2008 - 2024 ABPLAST s.r.o., všechna práva vyhrazena
by Media Heroes