Středně velké čistírny odpadních vod AT 30 až AT 250 (ovál s technologií VLF)

Čistírny odpadních vod AT 30 až AT 250 oválného typu jsou vyrobené jako jednolité nádrže určené pro čištění odpadních vod, které se dají paralelně zapojit podle počtu EO (ekvivalentních osob) a vyprodukované splaškové vody. Používají se tam, kde je produkována splašková odpadní voda (např. z výrobních závodů, restaurací, obytných budov, skupin domů, částí obcí, ubytovacích zařízení, škol, apod.).

Tyto čistírny odpadních vod jsou vhodné pro lokální použití v koncepci decentralizované kanalizace, kde je budování klasických kanalizačních sběračů, svedených do jedné centrální ČOV, drahé a těžko realizovatelné. Středně velké ČOV AT 30 až AT 250 tak mohou velmi jednoduše vyřešit problém s čištěním odpadních vod a zároveň ušetřit nemalé finanční prostředky na budování klasické kanalizační sítě.

Výhody:

 • přeprava možná standartním vozidlem
 • snadná manipulace
 • čistírna je vyrobena v samonosném provedení
 • ČOV lze osadit na základovou desku a následně obsypat tříděným materiálem
 • integrovaná šachta na dmychadlo
 • přípojka elektriky na 230 V
 •  kontrola chodu ČOV pomocí GSM zařízení

Součástí  dodávky je:

 • zabudovaná šachta na dmychadlo
 • membránová dmychadla Secoh JDK 300 až 500 (230V)
 • řídící jednotka AQC Basic GSM - slouží k automatickému řízení chodu ČOV a cleé technologie VLF

ČOV AT 30 až AT 250 oválného typu se hodí pro:

 • větší obytné budovy,
 • části obcí,
 • ubytovací zařízení (hotely, penziony, apod.),
 • restaurace,
 • školy,
 • rekreační zařízení (kempy, tábory, apod.)
 • výrobní závody či průmyslové parky, apod.

Vyčištěná odpadní voda se poté vypouští do povrchových nebo podzemních vod, resp. se recykluje například pro zavlažování trávníků nebo okrasné zeleně.

ČOV AT a normy EU

Čistírny odpadních vod AT 30 až AT 250 oválného typu splňují požadavky norem EU na odolnost vůči odpadním vodám. Tyto ČOV zároveň zabezpečují rovnoměrný chod i při nárazovém vypouštění většího objemu vody.

ČOV AT a legislativa ČR

Čistírny odpadních vod AT 30 až AT 250 oválného typu splňují veškeré legislativní požadavky ČR a samozřejmě také EU.  Čistírny byly testovány na různý stupeň zatížení nárazového přítoku odpadních vod a dosahují vysoké účinnosti čištění viz tabulka níže. ČOV zabezpečuje rovnoměrný chod i při nárazovém vypouštění většího objemu přitékající vody.

Kvalita vypouštěné odpadní vody z ČOV odpovídá požadavkům Nařízení vlády ČR č.57/2016Sb., přílohač.1 (tabulka 1A, tabulka 1B), příloha č.2. a v souladu s Nařízením vlády č.401/2015 Sb., příloha č.1

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Nezávazný poptávkový formulář

Technologické parametry přečištěné odpadní vody z ČOV

Parametry Průměrně dosahovaná účinnost Garantované parametry
CHSKCr 93,60% 130 mg/l
BSK5 97,20% 30 mg/l
NL 97,10% 30 mg/l
N-NH4 99,40%  20 mg/l
Ncelk 76,00% 20 mg/l
Pcelk 80,20% 8 mg/l

ČOV AT 30 až AT 250 oválného typu - základní informace

Čistírny odpadních vod AT 30 až AT 250 standardně dodáváme buď samostatně, nebo také jako kompletní technologickou linku složenou z jednoho, nebo více celoplastových biologických reaktorů oválného půdorysu. Čistírnu lze dále rožšířit o čerpací stanici s mechanickým předčištěním, kalojemem a pískovým filtrem.

Snadná doprava

Svým oválným půdorysem a rozměry jsou ČOV AT 30 až AT 250 ideálně přizpůsobené pro převoz klasickou kamionovou dopravou. 

Jak probíhá čistící proces?

Vertikálně protkaný labyrint (technologie VFL - Vertical Flow Labyrinth)

Čistící proces je složen z několika technologických postupů. Tam, kde objem splaškových vod vyžaduje aplikaci čerpací stanice, se mechanicky předčištěná odpadní voda čerpá z čerpací stanice do neprovzdušňovaného prostoru biologického reaktoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku. Tím jsou vytvořené podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu. Neprovzdušňovaný aktivační prostor je rozdělený několika vnitřními dělícími stěnami, tvořícími vertikálně protkaný labyrint, ve kterém funguje vnitřní cirkulace.

Provzdušnění s možností regulace

Dále odpadní voda v biologickém procesu vtéká do provzdušňovaného prostoru s nízkozatěžovanou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává dmychadlo, které je umístěné v šachtě mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Dodávaný tlakový vzduch je regulovatelný pomocí časového řízení. Čistírna může pracovat v různých režimech podle zatížení.

Separace aktivovaného kalu

Dalším stupněm čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do recipientu a usazený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna usazovacího prostoru do neprovzdušňovaného, resp. provzdušňovaného prostoru. V usazovacím prostoru se nachází omezovač odtoku, který umožňuje využít vestavěný retenční prostor biologického reaktoru v případě nárazově přitékajících odpadních vod a zabraňuje přetížení čistírny. Vytvářejí se tím podmínky na vypuštění odpadních vod pro vsakování do podzemních vod a na recyklaci biologicky vyčištěných vod.

V závislosti od velikosti čistírny je možné přebytečný kal zahušťovat a uskladňovat v kalojemu. Produkce kalu je výrazně menší než u jiných systémů.

Vysoká kvalita vyčištěné vody a nízké náklady

V biologickém reaktoru je použitá vlastní technologie Vertical Flow Labyrinth - VFL (tzv. vertikálně protkaný labyrint), která je mezinárodně chráněná patentem. Využitím technologie VFL v procesu čištění je zabezpečená vysoká kvalita vyčištěné vody a také nízké investiční a provozní náklady

TYP čistírny Návrhový
max. průtok
[m3/d]
Návrhové
zatížení
[kg BSK5/d]
Délka x šířka x výška
reaktoru
[mm]
Užitkový objem
[m3]
Počet
reaktorů
Instalovaný příkon (kW) Hmotnost (kg) Výška
přítoku/odtoku
od dna nádrže

[mm]

AT 30 ovál

4,50 1,80 3720 x 2260 x 2250 11,60 1 0,36 750 1700 / 1500

AT 40 ovál

6,0 2,40 4660 x 2260 x 2250 15,00 1 0,45 850 1700 / 1500

AT 50 ovál

7,50 3,00 4850 x 2260 x 2500 19,50 1 0,45 940 2200 / 1900

AT 75 ovál

11,30 4,50 5160 x 2260 x 2500 19,80 1 0,72 1040 2200 / 1900

AT100 ovál

15,00 6,00 6410 x 2260 x 2500 25,50 1 0,72 1400 2200 / 1900

AT120 ovál

18,00 7,20 7110 x 2260 x 2500 28,50 1 0,90 1460 2200 / 1900
AT 150 ovál 22,50 9,00 8560 x 2260 x 2500 35,00 1 1,08 1750 2200 / 1900
AT 175 ovál 26,30 10,50 9760 x 2260 x 2500 40,50 1 1,08 2000 2200 / 1900
AT 200 ovál 30,00 12,00 10960 x 2600 x 2500 45,30 1 1,35 2230 2200 / 1900
AT 225 ovál 33,80 13,50 12000 x 2260 x 2500 49,30 1 1,35 2360 2200 / 1900
AT 250 ovál 37,50 15,00 13460 x 2260 x 2500  60,00 1 1,35 2800 2200 / 1900

Osazení ČOV

Biologické reaktory a kalojem ČOV AT 30 až AT 250 oválného typu se osazují jako zapuštěné nádrže do výkopu na společnou základovou betonovou desku o tloušťce cca 300 mm tak, aby vrchní strana nádrže vyčnívala cca 100 mm nad terén.

Nádrže je nutné obetonovat suchým betonem nebo uložit do nádrže z betonových tvárnic a obsypat tříděným materiálem až po terén.

Obetonování, resp. obsypání, je třeba uskutečnit po vrstvách, za protitlaku vody v nádrži.

 

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a zajímá Vás cena? Použijte náš nezávazný poptávkový formulář a pošlete nám svou představu o vašem produktu. Vytvoříme Vám nezávaznou kalkulaci přímo na míru.

Nezávazný poptávkový formulář

Máte zájem o další informace nebo si chcete objednat čistírnu? Použijte náš formulář a napište nám...

*
*

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti ABPLAST s.r.o. , byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zasílání newsletteru.